projekty

Světlo pro Prahu

Utrpení na dosah ruky - výstava Světlo pro Prahu z roku 2001.

 Výstavy odrážejí stav kultury dané společnosti a to v rovině hmotné i duchovní. Říkají: to jsme my. Na tuto výstavu můžeme být právem hrdí. Nejenže ji shlédl rekordní počet návštěvníků, ale především nenechala návštěvníky lhostejnými. V době privatizace české energetiky dokázala zodpovědně předložit pádné argumenty ve prospěch ochrany ptáků a zásadním způsobem napomohla legislativním změnám. K úspěchu výstavy pomohl každý, kdo byl schopen reflexe – nejen ochránci přírody, ale též novináři, politici, návštěvníci, kteří svými vzkazy zaplnili několik tlustých návštěvních knih.

Výstava Světlo pro Prahu se stala důkazem, že občanská aktivita a statečnost má smysl. Děkujeme návštěvníkům, že obohatili symbolický název výstavy o nový rozměr. Více argumentů snad není třeba. Tohle dokáže nebezpečné vedení Na této výstavě se zásadním způsobem podílelo občanské sdružení Ochrana fauny České republiky. Práce našeho sdružení touto výstavou neskončila, ba spíše naopak. Stala se pro nás motivací v další práci.

Během uplynulých deseti let se mnohé změnilo. Proto Vás opět co nejsrdečněji zveme do Národního muzea v Praze na výstavu Světlo pro Prahu po deseti letech, která bude probíhat od května do října 2010. Moderně koncipovaná výstava opět klade vysoké nároky na umělecké zpracování, jejímž garantem je i tentokrát českokrumlovský sochař Miroslav Páral. Zároveň si klade za cíl objektivně informovat o současné situaci volně žijících druhů ptáků při střetu s hospodářskou činností člověka. Nechceme, aby byla návštěva výstavy pouze pasivní podívanou.

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny České republiky proto v této době připravuje doprovodné materiály, které ocení především návštěvníci z řad dětí, žáků a studentů spolu se svými rodiči a učiteli. Doprovodné materiály, především ve formě pracovních listů plných zábavných úkolů, budou odstupňovány podle věku a budou zpracovány ve shodě se školskou reformou. Školy tak mohou návštěvu výstavy pojmout jako plnohodnotnou součást výuky. K tomu abychom zářili, není vždy nutně potřeba elektrický proud. Těšíme se nashledanou v Národním muzeu.

 
 

Lidé pro přírodu, příroda pro lidi

Ochrana fauny ČR je partnerem projektu Lidé pro přírodu, příroda pro lidi. Projekt realizujeme od července 2008. Příjemcem finanční podpory je ZO ČSOP 11/11 Zvoneček. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

V projektu chceme přispět ke zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji. Zvýšit zájem obcí o otázky ŽP, zvýšit informovanost a ovlivnit postoje veřejnosti v oblasti životního prostředí a realizovat péči o cenná přírodní území. Toho dosáhneme prostřednictvím činnosti sítě regionálních center EVVO (CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou, ekocentrum Ochrany fauny ČR ve Voticích a Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum ve Chrašticích). Dalším partnerem je Sdružení pro zdravé lidi a přírodu Ozvěna. Pro širší dopad aktivit budou střediska úzce spolupracovat i s dalšími organizacemi. Cílovou skupinou je široká veřejnost a veřejná správa. Aktivity projektu jsou rozděleny do hlavních celků – 1) realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost a vzdělávání školní mládeže; 2) realizace seminářů a poskytování informací o ŽP veřejné správě; 3) péče o cenné přírodní lokality formou managementů i monitoringů a jejich popularizace.

Globálním cílem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu jihozápadní části Středočeského kraje. Snaží se oslovit a ovlivnit postoje veřejnosti a veřejné správy tak, aby jednala v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a života. Snaží se přispět i k přímému zlepšení životního prostředí a stavu přírody v regionu.

 

Cíle projektu jsou:

  • Zvýšit počet obcí aktivně řešících problematiku životního prostředí
  • Zvýšit účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
  • Zvýšit dostupnost informací o životním prostředí
  • Zvýšit vzdělanost a informovanost veřejné správy v oblasti životního prostředí, péče o něj a ochraně přírody
  • Zlepšit péči o přírodovědně cenné lokality a zpopularizovat důvod a potřebu jejich ochrany
  • Zvýšit zájem veřejnosti o přírodu a životní prostředí
 

EVVOLUCE

Vizí projektu „Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“ je ukázat, že průřezová témata jsou atraktivní součástí RVP ZV a že spojení environmentální výchovy s ostatními průřezovými tématy přináší nové inspirativní nápady. Tříletý projekt odstartoval 1. listopadu 2009 a byl realizován týmem odborníků v nově otevřeném Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře a ZO ČSOP Zvoneček ve Vraném nad Vltavou. 
'Chceme pomoci školám při realizaci průřezových témat nabídkou kvalitně zpracovaných a ucelených výukových balíčků. Naším hlavním cílem je spokojenost žáků a učitelů, kteří pro realizaci průřezových témat na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií využijí naše materiály a pomůcky. V rámci projektu byly zpracovány vybrané okruhy průřezového tématu environmentální výchova a to buď samostatně nebo v kontextu s dalšími pěti průřezovými tématy. Vzniklo tak 30 unikátních tematických balíčků, které obsahují pracovní listy pro žáky, metodické listy pro učitele, program pro interaktivní tabuli, powerpointové prezentace, výukové pomůcky a materiály v textové, obrazové, trojrozměrné a multimediální podobě. Materiály jsou dostupné i na webových stránkách, které budou zároveň sloužit jako poradna a prostor pro diskuzi a výměnu názorů i nápadů učitelů.